PORADNICTWO, KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

to wsparcie konsultacyjno-poradnicze i pomoc z zakresu szeroko rozumianego zarządzania, w tym tworzenie i prowadzenie organizacji, aspekty prawne oraz aspekty księgowo-finansowe działania stowarzyszenia lub fundacji, wizyty monitorujące i audyty organizacyjne w wybranych organizacjach pozarządowych. Zapewniony zostanie system opieki dla organizacji potrzebujących długofalowego wsparcia. Komponent edukacyjny i samokształceniowy składa się z seminariów i konsultacji.

SZKOLENIA I SPOTKANIA SPECJALISTYCZNE

to organizacja szkoleń i spotkań specjalistycznych - „kawiarenek obywatelskich” z zakresu przygotowującego do profesjonalnego zarządzania organizacją pozarządową oraz z tematyki aktywizacji środowiska lokalnego do pracy społecznej i współpracy organizacji z władzami lokalnymi i innymi partnerami.

ROZWÓJ RUCHU SĄSIEDZKIEGO

to wsparcie w inicjowaniu aktywności lokalnych poprzez zaangażowanie organizacji i grup zrzeszających mieszkańców, np. stowarzyszeń mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych oraz instytucji społecznych, urzędów, ośrodków kultury, poprzez cykl szkoleń i seminariów, wydarzeń akcyjnych – „Dzień Sąsiada”, „Podwórkowa Gwiazdka” oraz rozwój „warszawskiego ruchu sąsiedzkiego”.

PARTNERSTWA WARSZAWSKIE

to inicjowanie, wspieranie i promowanie partnerstw lokalnych w dzielnicach/osiedlach Warszawy. Proces oparty jest o długofalową perspektywę działania zmierzającą do włączania sił społecznych, instytucji, organizacji, firm i zaangażowania się w czynne przeobrażanie swojej lokalnej społeczności.

WSPARCIE ROZWOJU WARSZAWSKIEGO WOLONTARIATU

to informacja, promocja oraz oferta szkoleń dla liderów, koordynatorów organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych współpracujących lub zamierzających rozpocząć współpracę z wolontariuszami. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej dla koordynatorów i wolontariuszy jest organizowany corocznie „Festiwal Wolontariatu”, miejska akcja społeczna z udziałem wolontariuszy i mieszkańców.

INKUBATOR ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

jest skierowany do mało doświadczonych, rozwijających się organizacji pozarządowych z terenu Warszawy, które są zmotywowane do profesjonalizacji swoich działań. Profesjonalizacja ta odbywa się poprzez wsparcie merytoryczno-techniczne niezbędne do sprawnego prowadzenia organizacji (cykl szkoleniowy, konsultacje poszkoleniowe dla organizacji, porady prawne i księgowe, konsultacje wniosków o dotację, seminaria tematyczne, dostęp do zasobów techniczno–lokalowych).

WSPARCIE KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO

To działania „uczące” przedstawicieli Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego współdziałania w ramach sektora i współpracy międzysektorowej poprzez seminaria, warsztaty, szkolenia. W ramach komponentu będzie dostępna publikacja opisująca strukturę współpracy Urzędu m.st. warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz zostaną podjęte działania promujące ideę Komisji dialogu Społecznego i współpracy w ramach Komisji Dialogu społecznego wśród warszawskich organizacji pozarządowych.

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Komponent edukacyjny i samokształceniowy dla organizacji pozarządowych. Ekspertyzy, analizy, praktyczne publikacje zawierające materiały oparte na doświadczeniach Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej.

Aktualności Subskrybuje zawartość

Seminarium "Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – projekty warszawskie"

W ramach Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej Federacja Centrum Szpitalna zaprasza liderów i liderki warszawskich organizacji na seminarium pt. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – projekty warszawskie. Termin i miejsce: seminarium odbędzie się 10.12.2014 w godz. 17.30 - 20.30 w siedzibie Federacji Centrum Szpitalna, w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5.

Podczas seminarium prowadząca omówi zasady sprawozdawczości dotyczące projektów dofinansowanych przez m.st. Warszawę, w szczególności:

Przeczytaj wiecej ...

Seminarium "Zbiórki publiczne"

Zapraszamy warszawskie organizacje, mieszkańców i samorządowców na kolejne spotkanie z cyklu „Kawiarenek Pozarządowych”, spotkań specjalistycznych w ramach projektu „Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej”, poświęcone zbiórkom publicznym.TERMIN I MIEJSCE: 18 listopada 2014 r. godz. 10-13.00; Warszawa.

Przeczytaj wiecej ...

Seminarium: NGO i media społecznościowe

W ramach Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej Federacja Centrum Szpitalna zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki warszawskich organizacji na seminarium poświęcone wykorzystaniu w pracy organizacji mediów społecznościowych.TERMIN i MIEJSCE: 20.11.2014 w godz. 17.30-20.30 w siedzibie Federacji Centrum Szpitalna, w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5.

Przeczytaj wiecej ...

Szkolenie „Tworzenie projektów dla początkujących”

Zapraszamy warszawskie organizacje na szkolenie z tworzenia projektów. TERMIN i MIEJSCE: 26 LISTOPAD 2014 , w godz. 9.15-16.15, w Warszawie.

Przeczytaj wiecej ...

Seminarium "Zbiórki publiczne"

Zapraszamy warszawskie organizacje, mieszkańców i samorządowców na kolejne spotkanie z cyklu „Kawiarenek Pozarządowych”, spotkań specjalistycznych w ramach projektu „Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej”, poświęcone zbiórkom publicznym. TERMIN i MIEJSCE: 27 października 2014 r. godz. 10-13.00; Warszawa

Przeczytaj wiecej ...

» Archiwum aktualnościStołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej on Facebook